Dit schooljaar krijgen de kinderen te maken met veel nieuwe dingen, die we kort zullen toelichten.

De kinderen krijgen vanaf groep 5 de beschikking over hun eigen iPad.

Het is mogelijk om deze iPad mee naar huis te nemen. Wel is het belangrijk dat de IPad elke dag opgeladen terug komt op school, omdat we deze inzetten als verlengstuk van ons onderwijs.

We gebruiken de iPad bij spelling, rekenen, Nieuwsbegrip XL en TopOndernemers.

In samenwerking met de bibliotheek op school en bureau Halt worden er lessen gegeven over mediawijsheid : Hoe zoek je iets op? Wat is goede informatie? Hoe haal je de kern eruit?

Maar ook aan het sociale stuk wordt aandacht gegeven.

Gymnastiek en zwemmen:

Unit 5 gymt op maandagochtend en op dinsdagochtend.

Tijdens de gym zijn gymschoenen verplicht, mogen kinderen extra drinken meenemen en het liefst geen sieraden om. Graag makkelijke kleding aan die dag.

We zwemmen 3 keer per jaar en werken aan zwemvaardigheid.

We vragen per les 2 hulpouders mee.

Kinderen die te laat zijn moeten zich melden in de andere groep 5.

Rekenen:

Nieuw in groep 5 zijn de sommen t/m 10.000, deelsommen met rest, meten met mm, cm, dm en km, klokkijken hele klok (ook digitaal klokkijken) en vermenigvuldigen met tientallen en honderdtallen.

Tafels oefenen blijft belangrijk (ook om de deelsommen makkelijker te kunnen maken).

Op de iPad kunnen de kinderen altijd oefenen in De Werelden van Gynzy zowel thuis als op school.

Spelling:

We werken met de methode Spelling in beeld. Dit doen we veel op de iPad. Ook schrijven we in ons oefenschriftje. Er zijn instructie- en verwerkingslessen. Het gaat om bewustwording van de  spellingsregels.

We hebben een weekdictee, een signaaldictee en aan het eind van elk blok een controledictee.

Er wordt op school geoefend maar er kan ook  thuis geoefend worden op de Werelden.

Taal:

We werken met de methode Taal in beeld. We werken aan 4 taaldomeinen:

woordenschat, spreken/luisteren, stellen en  taalbeschouwing (zinsbouw, taalgebruik).

Lezen:

We lezen elke dag, de methode voor technisch lezen is Estafette. We werken hierbij in de unit samen. Ter bevordering van de leesmotivatie mogen de kinderen in de kring vertellen over een mooi boek dat zij hebben gelezen.

Nieuwsbegrip is begrijpend lezen met behulp van actuele teksten, hierbij werken we ook met de XL versie die thuis geoefend kan worden.

De bibliotheek op school: De kinderen mogen twee boeken lenen. Een voor thuis en een voor op school. Elke pauze is er mogelijkheid om te ruilen. Het is belangrijk om ook thuis veel te lezen!

Schrijven:

We beginnen dit schooljaar met een nieuwe methode waarbij de kinderen los mogen schrijven.

Wat leren de kinderen bij schrijven in groep 5: het verbeteren van het schrijven, tempo schrijven en zonder hulplijnen schrijven.

TopOndernemers:

Dit is een geïntegreerde methode van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/ techniek, biologie, verkeer.

In groep 5 zijn er 6 thema´s. Elk thema bevat specifieke doelen. De kinderen verwerven de kennis d.m.v verschillende werkvormen: gastlessen, digibordlessen, opdrachten, informatie opzoeken, het maken van bv. een muurkrant/ poster/werkstuk/ verslag. Deze worden gepresenteerd en/of tentoongesteld en beoordeeld.

Het leren samenwerken is belangrijk. De kinderen moeten hun taken verdelen, een planning maken en de opdrachten samen uit kunnen voeren.

Engels:

De kinderen maken kennis met de Engelse taal met behulp van de methode Take it easy.  De kinderen luisteren naar verschillende tekstfragmenten en leren te spreken in verschillende situaties. De kinderen leren in diverse thema’s hoe ze zich verstaanbaar kunnen maken in het Engels.

Creatieve vakken:

Handvaardigheid, tekenen, muziek en drama.

MSI:

Via MSI (Mijn School Info) meldt u uw zoon/dochter ziek. Via MSI krijgt u ook schoolinformatie. Wanneer er oudergesprekken zijn, kunt u zich op deze manier ook inschrijven. Andere informatie komt via de mail of via de digitale Kringloop.

Klasbord:

Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht krijg u een code. Deze code is gekoppeld aan een groep. U, als ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt zich aan en de leerkrachten moeten hun goedkeuring geven. Zonder toegangscode kunt u geen foto’s zien.

Contact:

Via de mail kan u altijd contact maken, voor een korte vraag of voor het maken van een afspraak graag na schooltijd even binnenlopen.

De ziekmeldingen graag via MSI digitaal doorgeven. Op de website van de school  www.basisschooldekring.nl kunt u meer informatie vinden, zoals het aanvraag verlofformulier.

We maken er een fijn schooljaar van.