Rekenen

Wij werken met de methode Pluspunt/Gynzy. Er worden elke week 5 rekenlessen gegeven.  De onderwerpen die specifiek aan de orde komen in groep 7 zijn: hoofdrekenen, getal en getal relaties, cijferen diverse bewerkingen, meten, tijd en geld, breuken, verhoudingen, procenten, kommagetallen, meetkunde, tabellen en grafieken.

Taal

We werken met de methode Taal in Beeld aan woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing en het schrijven van teksten.

Spelling

We werken met de methode Spelling in Beeld en hebben 3 lessen spelling in de week. De kinderen leren hoe ze weetwoorden, luisterwoorden, nadenkwoorden en werkwoorden moeten schrijven. En hoe ze om moeten gaan met hoofdletters en interpunctie.

Begrijpend lezen:

We hebben 2 lessen in de week. De hoofdles van Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL/online.

Informatieverwerking:

We hebben ongeveer 1 uur in de week Blits. Met de methode Blits leren kinderen via de 4 onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, te verwerken en te begrijpen.

Lezen:

We lezen elke dag,  3 x per week met de methode Estafette en 2 x per week zelfstandig.

HVO:

HVO wordt op de donderdag gegeven door juf Saskia.

Engels:

We hebben 1 uur in de week Engels met behulp van de methode Take It Easy. De kinderen luisteren naar verschillende tekstfragmenten en leren te spreken in verschillende situaties. De kinderen leren in diverse thema’s hoe ze zich verstaanbaar kunnen maken in het Engels.

TopOndernemers:

Dit is een geïntegreerde methode van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/ techniek, biologie, verkeer.

In groep 7 zijn er 6 thema´s. Elk thema bevat specifieke doelen. De kinderen verwerven de kennis d.m.v verschillende werkvormen: gastlessen, digibordlessen, opdrachten, informatie opzoeken, het maken van bv. een muurkrant/ poster/werkstuk/ verslag. Deze worden gepresenteerd en/of tentoongesteld en beoordeeld.

Het leren samenwerken is belangrijk. De kinderen moeten hun taken verdelen, een planning maken en de opdrachten samen uit kunnen voeren.

Verkeer:

De kinderen gaan in groep 7 verkeersexamen doen. Dit vindt plaats in april/mei. Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijk gedeelte.

Gymles:

Groep 7A: maandagmiddag 14.30 uur-15.15 uur

                    donderdagochtend 11.05 uur tot 12.00 uur

Groep 7B: maandagmiddag 13.15 uur-14.30 uur

Afspraken tijdens de gymles:

  • Geen sieraden.
  • Lang haar vast maken.​
  • Bij niet meedoen een briefje van de ouders.
  • Gebruik deodorant: alleen een​ roller of stick.
  • Verplicht schoenen aan. Geen zwarte zolen

MSI:

Via MSI (Mijn School Info) meldt u uw zoon/dochter ziek. Via MSI krijgt u ook schoolinformatie. Wanneer er oudergesprekken zijn, kunt u zich op deze manier ook inschrijven. Andere informatie komt via de mail of via de digitale Kringloop.

Klasbord:

Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht krijg u een code. Deze code is gekoppeld aan een groep. U, als ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt zich aan en de leerkrachten moeten hun goedkeuring geven. Zonder toegangscode kunt u geen foto’s zien.

Wat kunnen de kinderen nog meer verwachten in groep 7?

De Cito Entree toets

De entree toets start in de week van 8 april. De kinderen worden getoetst op rekenvaardigheden, spellingvaardigheden, taal en begrijpend leesvaardigheden. We verspreiden de toets over 2 weken en nemen deze de ochtenden af. Liefst geen dokters- of tandartsafspraken plannen voor uw kind.

De entreetoets geeft ons aanvullende informatie voor het voorlopig schooladvies richting het voortgezet onderwijs.

Zodra de resultaten binnen zijn, worden deze besproken met de intern begeleider en de betrokken leerkrachten. Daarna wordt het resultaat met uw kind besproken en krijgt uw kind het resultaat mee naar huis. Als afsluiting volgt er een gesprek met ouders en kind waarin we de voorlopige voorspelling van het niveau bespreken.

De survival is het schoolreisje voor groep 7. Deze vindt meestal in juni plaats. Samenwerking staat hoog in het vaandel en als afsluiting eten we met elkaar op school.

Wij maken er een fijn jaar van!