Leden   Notulen   OV Loop

De doelstelling van de oudervereniging is het stimuleren van het schoolklimaat door niet-schoolse activiteiten te organiseren met behulp van door ouders beschikbaar gestelde middelen. Samen met de groepsleerkrachten organiseert de OV de grote feesten, zoals Sinterklaas, Kerst, sportdag, Avondvierdaagse, schoolreisjes etc.

De oudervereniging heeft een eigen financiële boekhouding en budgetten. Wij gaan ervan uit dat u bij inschrijving van uw kind op onze school, u ook wilt dat uw kind aan alle activiteiten deelneemt.

De oudervereniging kan deze alleen maar organiseren als alle ouders hun bijdrage storten. De penningmeester van de OV verzorgt de inning van o.a. de ouderbijdrage (zie financieel overzicht in de schoolgids).

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 42,00 per kind en dit bedrag kan worden overgemaakt op NL85ABNA0603539335 t.n.v. obs de Kring onder vermelding van naam van het kind en groep.