De wet op de medezeggenschap geeft de MR de mogelijkheid het schoolbeleid ten aanzien van zaken te beïnvloeden. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in het reglement van de MR.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR is voorts bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school. Zij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht bij bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur, afhankelijk van het onderwerp van de besluitvorming.

Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de scholen van de onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs regio Voorne-Putten vormen samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR treedt uitsluitend in de plaats van de medezeggenschapsraden voor die zaken, die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle betrokken scholen.

Het mailadres van de MR is: Kring-mr@edumarevpr.nl.