Verlof voor bezoek aan arts, tandarts e.d. kan door de leraar worden verleend. Andere vormen van verlof kunnen slechts worden verleend door de directie na indiening van een door de ouder ingevuld, speciaal daarvoor bestemd formulier. Dit formulier is op school verkrijgbaar. Tegen de beslissing van de directeur kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend worden bij degene die de beslissing heeft genomen of bij de leerplichtambtenaar.

Verlof wegens vakantie kan uitsluitend worden verleend, indien het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders / verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Bovendien mag vakantieverlof nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Voor verlof wegens gewichtige omstandigheden zijn richtlijnen opgesteld. Deze staan op de aanvraagformulieren voor verlof vermeld. Verlof wegens vakantie en verlof wegens gewichtige omstandigheden moet schriftelijk d.m.v. een speciaal formulier bij de directeur van de school worden aangevraagd. Het verzoek tot verlof moet acht weken van tevoren aangevraagd worden. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Hellevoetsluis.

De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult, maar ouders/verzorgers moeten dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan de school laten weten. Tenslotte geldt, dat een leerling van vijf jaar, vijf uur (dit is een dag) per week mag worden thuisgehouden. De ouders / verzorgers moeten dit middels een formulier melden bij de groepsleerkracht