In het onderwijs leiden we vandaag mensen op voor de wereld van morgen….en overmorgen. Het team van de Kring wil graag werken aan de wereld van morgen door de leerlingen vaardigheden en ondersteundende kennis mee te geven, zodat deze kinderen nu en straks in staat zijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij.

Hoe we dat denken te bereiken kunt u lezen in de schoolgids.

Ontwikkelingen in de samenleving:

  • Er is een sterke behoefte aan normen in de samenleving. Het onderwijs krijgt daarbij een grote verantwoordelijkheid toegekend. De Kring wil graag in samenwerking met de ouders een hoog normbesef hanteren;
  • De Kring is een basisschool in een wijk waar kinderen beschermd opgroeien. Wij zien het als onze taak kinderen voor te bereiden op een wereld buiten de wijk;
  • ‘Meten is weten’ is een slogan van deze tijd. Scholen worden op basis van meetbare gegevens vergeleken met elkaar. Er worden resultaten verlangd. Met het goed volgen van kinderen en onze bevindingen te registreren geven wij gehoor aan deze eisen. Kwalitatieve beschrijvingen hebben hierbij de voorkeur boven kwantitatieve;
  • Ouders van leerlingen met een beperking geven steeds vaker de voorkeur aan onderwijs in de buurt. De Kring staat hiervoor open en wil in goed overleg zoeken naar afstemming;
  • Veel ouders hebben beide een baan. Op de Kring willen wij graag in nauwe samenwerking met de verschillende organisaties voor kinderopvang werken aan een prettige tussenschoolse opvang binnen onze school.
  • De roep om (technisch geschoold) personeel is groot. Om kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met techniek, zal de Kring te komende jaren ernaar streven het vak techniek te verweven in onze lessen wereldoriëntatie.

Doelstellingen voor de school:

  • Kinderen op de Kring krijgen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. Daarbij houden we rekening met de bagage die al aanwezig is. We leggen hiertoe een stevige basis zodat onze leerlingen met succes een passende school voor voortgezet onderwijs kunnen volgen. Dat vraagt van ons team dat we werken met vakmanschap en passie, dat we zelf de lesstof goed beheersen en dat we een scala aan didactische strategieën toepassen. Een open houding naar elkaar, naar de wereld, naar nieuwe ontwikkelingen is daarom essentieel in ons werk;
  • Het vak techniek wordt op een geïntegreerde manier aangeboden, zodat kinderen in samenhang kennis nemen van de wereld, waar techniek een vanzelfsprekende plaats inneemt. Concreet: wij hebben de ambitie om zes keer per jaar onze kinderen in thematisch verband  lessen techniek aan te bieden;
  • De Kring is een fijne plek om te werken. Werknemers voelen zich gewaardeerd en uitgedaagd, doordat zij worden ingezet op posities en taken: waar ze goed in zijn, zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen doorgroeien naar andere functies.

Wij willen hetgeen er binnen de school de school wordt geleerd graag verbinden aan wat er buiten de school plaatsvindt. De buitenwereld wordt naar binnen gehaald en de kinderen gaan naar buiten om de wereld te bekijken en te ervaren.